Văn bản cấp Đoàn trường

CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI

I. KẾ HOẠCH

  1. Kế hoạch Đại hội Đoàn trường lần thứ XXXIV: KH Dai hoi doan lan thu XXXIV
  2. Kế hoạch Liên hoan văn nghệ K57 KH-Lien-hoan-van-nghe-K57
  3. Kế hoạch cuộc thi 70 năm KH-cuoc-thi-70-nam-CMT8
  4.  Kế hoạch cuộc thi Góc nhìn NEU KH-cuoc-thi-anh-Goc-nhin-NEU
  5. Kế hoạch Diễn đàn Văn hóa sinh viên KH-Dien-dan-van-hoa-sinh-vien-Chuan
  6. Kế hoạch cuộc thi sáng tác Video KH-to-chuc-cuoc-thi-sang-tac-Video

II.CÔNG VĂN 

  1. Công văn triển khai Tổng kế năm học: CV-trien-khai-Tong-ket-nam-hoc-2015-2016
  2. Công văn